کاربرد الیاف بتن مصارف جانبی

عمل اکسیداسیون الیاف فلزی بتن در میزان مصرف الیاف بتن در بتن الیافی