مکانیزم عملکرد الیاف بتن در بتن الیافی

میزان استفاده از الیاف بتن در بتن الیافی