کاربرد الیاف بتن مصارف جانبی

میزان استفاده از الیاف بتن در بتن الیافی